Poststukken en postwaardestukken van of naar Valkenburg

Op deze pagina zijn in chronologische volgorde post- en postwaardestukken te zien. Sommige stukken staan ook onder de specifieke onderwerpen maar anderen passen hier niet direct in maar hebben wel met Valkenburg te maken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om interessante bestemmingen of met bedrijfsnamen voorbedrukte poststukken.[IMAGE] [IMAGE]

Vouwbrief uit 1807 van Houthem naar Maastricht. De brief is zonder tussenkomst van een postkantoor bezorgd en waarschijnlijk aan iemand, bode of mede-dorpeling, meegegeven. De brief laat dan ook geen postale kenmerken zien.

[IMAGE]

Vouwbrief uit 1828 naar Roermond. De brief is afkomstig van het Ravensbosch bij Valkenburg. Omdat er geen postkantoor in Valkenburg is, moet de brief bij het postkantoor in Maastricht worden afgeleverd. De brief laat dan ook geen postale kenmerken van Valkenburg zien.

[IMAGE]

Lokale brief uit 1837 gericht aan de districtcommissaris. In januari 1831 wordt er een nieuw district gevormd voor de plattelandsgemeenten op de rechter Maasoever met als bestuurscentrum Valkenburg ("Fauquemont"). Aanvankelijk vindt alle postverkeer in Zuid-Limburg plaats via de postkantoren van Sittard en Vaals. Het administratieve en particuliere postverkeer met het nieuwe bestuurscentrum Valkenburg neemt echter steeds meer toe. De Belgische postadministratie besluit op 1 oktober 1836 dan ook tot de oprichting van het distributiekantoor FAUQUEMONT (ressorterend onder het postkantoor Sittard). Het gebruikte vertrek- en aankomststempel is het eerste stempel dat een postaal kenmerk van Valkenburg (Fauquemont) laat zien.

[IMAGE]

Brief van Heer (busstempel G) naar Valkenburg (april 1838). Op 1 april 1838 wordt het distributiekantoor bevorderd tot een zelfstandig postkantoor ("Bureau de Réception"). Hierbij wordt een nieuw vertrek- en aankomststempel uitgereikt. Plattelandsgemeenten hebben in het begin van de 19e eeuw geen postverbindingen. Door de toen zeldzame particuliere correspondentie is het niet rendabel hier brieven op te halen of te bezorgen. Alleen tussen de steden worden directe verbindingen onderhouden. Particuliere brieven van of naar een plattelandsgemeente worden vaak aan een dorpeling meegegeven die de stad bezoekt waar het postkantoor is gevestigd. De bestuurlijke correspondentie vindt plaats door middel van voetboden. In 1836 wordt in België met een landelijke postdienst begonnen. In iedere plaats wordt een brievenbus geplaatst met daarin een busstempel waarmee de brieven na de buslichting worden afgestempeld. Voor de plattelandspost is een toeslag verschuldigd (Service Rural). Brieven voor de plattelandsgemeenten binnen het arrondisement zijn vrijgesteld van de extra plattelandsport (Correspondance de l'Arrondissement). Omdat Heer binnen het arrondisement ligt, is de extra plattelandsport niet noodzakelijk (correspondance de l'arrondissement, stempel CA). De port bedraagt 2 decime.

[IMAGE]

Brief van 4 juli 1839 vanuit Houthem naar Bergen (Mons). Hoewel het postkantoor sinds 20 juni weer Nederlands is, is het Nederlandse vertrek- en aankomststempel (K42, PEP 4250-05) blijkbaar nog niet uitgereikt. Opmerkelijk is dat de Franstalige plaatsnaamaanduiding "Fauquemont" op het vertrekstempel niet zichtbaar is. Mogelijk is dit bewust gedaan, door het nu Nederlandse postkantoor.

[IMAGE]

Brief uit 1844 van Valkenburg naar Parijs. De brief heeft verschillende stempels. Op de achterzijde is het stempel L.P.B.R.3. (Lettres des Pays-BAS) te zien. Dit porto-stempel wordt tot 1852 gebruikt voor ongefrankeerde brieven naar Frankrijk. Het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden is verdeeld in 5 rayons. Valkenburg valt onder rayon 3. Dat het stempel ook onterecht op gefrankeerde brieven voorkomt is aan de brief te zien. Op de voorzijde is namelijk ook het stempel P.P. (port payé) geplaatst. Volgens de circulaire van 1817 (correspondentie met Frankrijk) moeten gefrankeerde brieven naar Frankrijk van dit stempel worden vorzien. Dat de port tot de bestemming is betaald laat het ovale Franse stempel "AED" (Affrancie à l'Étranger jusqu'à Destination) zien. In het midden is heel vaag nog een ander stempel (in blauw) te zien. Dit is waarschijnlijk het franco halfrondstempel van Valkenburg. Het bestaan van dit stempel wordt aangegeven door de heer Wiersma in antwoord op vraag 187 van de vraagbaak van Po & Po

[IMAGE]

Brief uit 1865 van Koblenz naar Berg en Terblijt. Volgens Circ. 419 mag het naamstempel van een hulpkantoor alleen als vertrekstempel worden gebruikt (te plaatsen op de achterzijde van de brief) en niet als aankomststempel. Bij de aanwijzing van het hulpkantoor Valkenburg als uitwisselingskantoor met Aken mag het naamstempel wel als aankomststempel op de voorzijde van de brief worden geplaatst.


[IMAGE]

Brief van Valkenburg naar Brussel (1870) gefrankeerd met 10 cent en voorzien van halve cirkelstempel. Onduidelijk is of Valkenburg in 1870 ook al aangewezen is als grenskantoor met België. Omdat er geen postale kenmerken van het grenskantoor Maastricht op de brief te vinden zijn, is dit wel mogelijk. Een eerste verwijzing van Valkenburg als uitwisselingskantoor met Luik is te vinden in circulaire 960 van 21 juni 1875.


[IMAGE]

Aangetekende brief van Valkenburg naar Nijmegen (1870). Opmerkelijk is dat de brief van twee 'aangeteekend' stempels is voorzien. Mogelijk dat Valkenburg in 1870 al het aangeteekend stempel in kastje heeft ontvangen en in strijd met de voorschriften toch al een aangetekend poststuk gedeeltelijk heeft verwerkt door het zetten van het stempel. Hulpkantoren mogen dit eigenlijk pas vanaf 1 januari 1870. Omdat het aangetekend bedrag van 10 cent nog niet door het kantoor Valkenburg is afgestempeld, is dit door het hoofdkantoor Maastricht gedaan. Gelijktijdig heeft het kantoor Maastricht ook nog het 'geschreven' stempel Aangeteekend (K105) op de brief aangebracht. Het is echter ook mogelijk dat Maastricht beide stempels heeft gebruikt aangezien beide aan Maastricht zijn uitgereikt.


[IMAGE]

Brief van Valkenburg naar Zürich (1870) gefrankeerd met 5 en 10 cent nrs 7 en 8.


[IMAGE]

Brief uit 1877 naar Luik volgens het grenstarief. Het hulpkantoor Valkenburg kan vanaf 1855 zonder tussenkomst van het hoofdkantoor Maastricht post per trein buiten het ressort versturen. Hiervoor is het wel nodig dat de post voorzien is van een halve cirkel of open takje stempel met de naam van het postkantoor Maastricht. Valkenburg is ook grensuitwisselingskantoor met Luik (Circulaire 960, 21-06-1875).

[IMAGE]

Brief van Utrecht naar Valkenburg. De brief is door de naamsverwarring met Valkenburg in Zuid-Holland eerst naar die plaats verzonden en vervolgens naar Valkenburg (Limburg) verstuurd. Het blauw naamstempel is waarschijnlijk van het Zuid-Hollandse Valkenburg.

[IMAGE]

Aangetekende brief van Valkenburg naar Turijn (1880). Gezien de geadresseerde, de fam. Guasco, is deze brief waarschijnlijk verzonden door de Valkenburgse brouwer de Guasco. Deze is één van de medeoprichters van de VVV in 1885.


[IMAGE]

Briefkaart naar Luik met het kleinrondstempel van het hulpkantoor Valkenburg. Er ontbreekt een cijfer in het jaartal, het aankomststempel van Luik op de achterzijde laat zien dat de briefkaart in 1881 is gepost.

[IMAGE]

Brief uit 1884 naar Maastricht met opdruk van de firma Smeets-Stassen. De postzegels zijn "vernietigd" met het puntstempel 218.

[IMAGE]

Brief uit 1884 naar Amsterdam. Vanaf 1883 is het ook mogelijk om de post direct met de trein te verzenden zonder tussenkomst van het postkantoor. De post kan dan gepost worden in de brievenbus in de voorgevel van het station of direct aan de passerende trein worden meegegeven. De post wordt dan voorzover nog niet behandeld en gesorteerd, in de trein behandeld door de conducteurs der brieven malen ("werkend vervoer"). Deze brief is direct per trein vervoerd (kleinrond Maastricht - Aken) en laat ook het haltestempel Valkenburg zien. Haltestempels dienen, voor de uniformering van de briefport in 1871, voor de juiste bepaling van het briefport. Een mogelijke verklaring voor het handhaven van het haltestempel na 1871 is het makkelijker kunnen retourneren van onbestelbare of geweigerde post. Ook kan de volledige postale behandeling van het poststuk worden nagegaan.

[IMAGE]


[IMAGE]

Pakketkaart vanuit Oostenrijk naar kasteel Chaloen in Valkenburg (1887). Het pakket is via Keulen en Aken eerst naar Maastricht-station gegaan voor de inklaring (kleinrond Maastricht-station). Hierna is het pakket met trein B (kleinrond Maastricht-Aken) naar Valkenburg (kleinrond) gegaan en bezorgd.


[IMAGE]

Met 12,5 cent beporte brief vanuit Oostenrijk naar Valkenburg (1889).


[IMAGE]

Zwerfbrief van Semarang in het toenmalige Nederlands-Indië naar Valkenburg. De brief is oorspronkelijk verzonden op 28 november 1890 en is ook in Europa aangekomen (op de achterzijde staat het stempel van Parijs Germaine 31 deccember 1890). Waarschijnlijk wordt de brief door het postkantoor Dordrecht weer terug naar Semarang gestuurd om daar op 5 mei 1891 weer naar Valkenburg te worden verstuurd. Omstreeks 11 augustus 1891 komt de briefkaart dan eindelijk in Valkenburg aan.

[IMAGE]

Pakketkaart uit 1891 voor pakket verstuurd naar Luik door kwekerij "Den Dries".

[IMAGE]

Na de oprichting in 1885 van de VVV neemt het toerisme naar Valkenburg sterk toe. Dit poststuk uit 1893, met briefpapier, laat op de achterzijde een gedrukte afbeelding van het kasteel zien.

[IMAGE]

Brief uit 1893 met opdruk van Hotel Ubachs-Vossen. De brief is voorzien met het kleinrondstempel Maastricht-Aken (type 2).

[IMAGE]

Briefkaart uit 1900 met opdruk van ijzerhandel Henrar.

[IMAGE]

Briefkaart uit 1900 naar Welkenraedt met opdruk van het in 1894 opgerichte Ignatius college.

[IMAGE]

Brief uit 1901 van Zagreb naar Valkenburg. De brief is door de naamsverwarring met Valkenburg in Zuid-Holland eerst naar die plaats verzonden en vervolgens naar Valkenburg (Limburg) verstuurd.

[IMAGE]

Aangetekende brief uit 1904 van Valkenberg naar Parijs.

[IMAGE]

Van 6 tot 14 september 1905 vinden er grote manoeuvres plaats in Zuid-Limburg. In de dienstorder van 30-08-1905 wordt hier aandacht aan besteed: "Ten behoeve van de troepen, die van 6 tot en met 14 september e.k. in Zuid-Limburg zullen manoeuvreeren, wordt een bijzondere postdienst ingericht, welke, evenals het vorig jaar is geschied in samenwerking met den bestaanden dienst van de postkantoren en de hulpkantoren in die streek, zal worden uitgevoerd door een Veldpostkantoor. Het veldpostkantoor zal achtereenvolgens te Valkenburg (L) en te Maastricht gevestigd zijn. De dienst zal worden verricht in de lokalen van die kantoren. In verband hiermede zijn de voor de troepen bestemde brieven en andere stukken tot en met de treinen A en I Aken-Maastricht van 12 september naar Valkenburg en verder naar Maastricht te verzenden."

[IMAGE]

Brief uit 1915 van Valkenburg naar Frankrijk. De brief is verstuurd door het Belgische consulaat en is geopend door de Franse censuur. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kan de brief niet de gebruikelijke route door België volgen omdat België dan grotendeels door de Duitsers is bezet. De brief gaan dan, net als de brieven voor het niet bezette deel van België, via het kantoor Utrecht en Calais naar de eindbestemming (Do 67, 1915). Dat niet alle brieven van het consulaat via de reguliere post gaann laat onderstaande brief van Valkenburg naar Le Havre zien. De brief is bestemd voor de vrouw van de Belgische minister van Justitie, Carton de Wiart. De brief is via Folkstone in Engeland (Belgische censuur C.F.) naar Le Havre gegaan.

[IMAGE]


[IMAGE]

[IMAGE]

Briefkaart van 3 mei 1915 van Houthem naar het door de Duitsers bezette deel van de Franse Ardennen. De briefkaart is verstuurd met de trein (stempel Maastricht - Aken) en doorgegaan naar Parijs. De briefkaart kan van daar uit niet verder worden bezorgd en wordt daarom weer teruggestuurd naar Houthem. De briefkaart komt weer op 26 juni in Valkenburg aan.

[IMAGE]

Soms maakt een poststuk een verkeerde start. De briefkaart moet naar Arby in Zweden, maar gaat eerst van Valkenburg naar het nabij gelegen Amby.

[IMAGE]

Aangetekende brief van Valkenburg naar Brussel uit 1916. De kortste weg van Valkenburg naar Brussel is via Eijsden, maar nu gaat deze kaart eerst via Utrecht naar Aken (Zenzurstelle Aachen) en dan naar Brussel.

[IMAGE]

Spoorwegbriefkaarten worden gebruikt om de ontvanger van goederen in kennis te stellen dat de voor hem bestemde vracht op het station is aangekomen. Het station Valkenburg heeft tussen 1926 en 1929 verschillende typen spoorwegbriefkaarten gebruikt. Door het kantoor Valkenburg gebruikte spoorwegbriefkaarten uit deze periode zijn in ruime mate voorhanden.

[IMAGE]

Brief uit Valkenburg verzonden met de Uiver in de London-Melbourne race van 1934. Nadere postale informatie is te vinden in Do 570, 1934.

[IMAGE]

Brief van Valkenburg (bierbrouwerij de Leeuw) naar Roermond (1937).

[IMAGE]

Aangetekende brief uit 1940 naar Wenen. De brief is gecensureerd in Keulen (letter "C" in het Wehrmacht censuurstempel). De brief (verzonden op 10 oktober 1940) laat een laatste dag gebruik van het Koningin Wilhelmina zegel (type Konijnenburg) zien. Op last van de Duitse bezetter wordt dit zegel namelijk met ingang van 11 oktober 1940 ingetrokken.

[IMAGE]

Brief van Valkenburg naar Aubel (1941) volgens het grenstarief (7½ cent). Ondanks dat de brief eerst naar Keulen is gestuurd voor de censuur (letter "C" in het Wehrmacht censuurstempel) mag toch het grenstarief worden toegepast.

[IMAGE]

Aangetekende brief met waarde van Valkenburg naar Utrecht (5 december 1942) met legioenzegel van 12½ cent (en 87½ cent toeslag). Het port van 12½ cent is alleen voldoende voor het aangetekend versturen met waarde. Het normale port van 7½ cent is niet voldaan en de brief moet eigenlijk beport worden.

[IMAGE]
[IMAGE]

Brieven uit 1943 van de firma Smeets van Valkenburg naar Cadier en Keer en Eijsden. Deze binnenlandse brieven laten beide het censuur doorloopstempel A.c. van de Auslandsbriefstelle Köln. Brieven met dit stempel werden niet de censuur geopend. Daarnaast zijn beide enveloppen voorzien van een K-nummer (K-1730 en K-2409). Kennummers/K-nummers werden in Nederland in de Tweede Wereldoorlog verplicht gesteld op drukwerk. Het nummer was een unieke identificatie voor het bedrijf dat het papierwerk drukte. Dat eiste de (Duitse) bezetter in 1941 om controle uit te kunnen oefenen vanwege de papierschaarste. K-1730 is van een drukkerij uit Maastricht. K-2409 is van de firma J. Crolla uit Valkenburg (J. Terlingen, Lijst met Kennummers/K-nummers, 2010).

[IMAGE]

Rode-Kruis pakket etiket op pakket van Valkenburg naar Den Haag (6 april 1945). Deze etiketten van de hulpactie "Zuid Helpt Noord" zijn tussen 3 en 28 april 1945 gebruikt.

[IMAGE]

Rode Kruis brief uit 1945. Het kortebalkstempel laat het gebruik van het nood jaarblok 1945 zien. Begin 1944 is het zuiden van Nederland al bevrijd. Omdat het jaarblok 1944 in 1945 vervangen moet worden ontstaat er een probleem omdat de nieuwe jaarblokken niet, door het nog niet bevrijde Den Haag, aangeleverd kunnen worden. Als noodoplossing wordt gebruik gemaakt van een in België geproduceerd jaarblok. Dit blok is te herkennen aan het gebruikte type voor de 4. Het Belgische blok heeft een open 4 terwijl in Nederland een gesloten 4 gebruikelijk is (zie bijvoorbeeld de Uiver-brief uit 1934).

[IMAGE]

Brief van Valkenburg uit 1945 naar een ex-krijgsgevange in Ned. Indië. De brief is door de Nederlandse dienst geopend maar kan niet meer worden bezorgd en gaat daarom weer retour naar Valkenburg.

[IMAGE]

Brief van Valkenburg naar Den Haag van 16 december 1948. Opmerkelijk is dat de brief een dag later beport is door het kantoor Valkenburg (in plaats van het kantoor Den Haag).

[IMAGE]

Aangetekende brief van Valkenburg naar Den Haag (1949).

[IMAGE]

Expressebrief uit 1949 van Valkenburg naar Barchem (Gld). Omdat de expressebrief meer dan 2,5 km van het postkantoor bezorgd moet worden, is tot 16 januari 1955 (Do 446) een extra kostenvergoeding verschuldigd. Als de afzender hiermee geen rekening heeft gehouden, moet de geadresseerde het extra bedrag voldoen. Het extra bedrag, 40 cent in 1949, wordt doormiddel van portzegels op de brief vermeld.

[IMAGE]

Ansicht uit 1951 van Valkenburg naar Baambrugge. De kaart is in Valkenburg afgestempeld maar in Utrecht gesorteerd. Dit is te zien aan het paarse transorma stempel AQ. Waarschijnlijk is er in de drukke zomermaanden in Valkenburg te weinig tijd om alles gesorteerd te krijgen en bestaat er een afspraak dat Valkenburg de post naar Utrecht mag zenden om daar op de afdeling Expeditie mechanisch in de Transorma te sorteren. Transorma staat voor: TRANsporteer SORteermachine van de ontwerpers Marchand en Andriessen. Bij het sorteren wordt door elke “transormist” een persoonsgebonden merksleutel gebruikt, die een merkteken op de post achterlaat. Daardoor kan worden achterhaald wie een eventuele sorteerfout maakt. De machine is in Utrecht gebruikt van 1938 tot begin 1966. De door Utrecht gebruikte merktekens zijn AA t/m AZ en BA t/m BK. De machine kan gebruikt worden voor binnenkomende post (bestelling) en voor uitgaande post (expeditie). Deze kaart komt uit Valkenburg, maar is niet bestemd voor Utrecht en daaruit kan worden afgeleid dat het sorteren van deze kaart door het kantoor Valkenburg is uitbesteed aan Utrecht.
Met dank aan Jos Stroom voor het ontdekken van, en informatie over, deze uitbesteding van het Valkenburgse sorteerwerk.

[IMAGE]

Expressebrief uit 1954

[IMAGE]

Drukwerk (1959) met vlagstempel van de BBB-expositie

[IMAGE]

Ansicht verstuurd vanuit Valkenburg (Limburg) naar de Scheuterstraat 11 in Valkenburg. De ansicht is door het Limburgse kantoor in Valkenburg naar het Zuid - Hollandse kantoor gestuurd omdat er geen Scheuterstraat in deze plaats bestaat. Hierbij wordt ook de aanduiding “ZH” aan de adressering toegevoegd. Echter, het Zuid - Hollandse kantoor stuurt de ansicht weer terug omdat deze straat ook niet in het Zuid - Hollandse Valkenburg bestaat Dit wordt links naast het openbalkstempel van Valkenburg (ZH) beschreven “onbekend te Valkenburg ZH”. Waarschijnlijk komt er nog zo veel post voor het kantoor in Limburg binnen dat het loont een stempel “LIMBURG” in huis te hebben en wordt de schijnbaar standaard reactie in gang gezet door het plaatsen van de stempel ‘LIMBURG’ en de kaart (terug) te sturen naar het Limburgse kantoor. Of de kaart terug- of doorgestuurd is, is helaas niet duidelijk te zien. Wel wordt de aangebrachte aanduiding “ZH” doorgestreept en wordt, ook in blauw, een pijl gericht op het verzendadres “Wehryweg 6 te Valkenburg”. Als beide wijzigingen door het kantoor in Zuid-Holland zijn doorgevoerd, duidt dit op een terugsturen maar zeker is dit natuurlijk niet.

[IMAGE]

Al met al denk ik dat beide kantoren gelijk hebben in hun handelen omdat in beide plaatsen de Scheuterstraat niet bestaat. Wat is hier dan wel aan de hand? De schrijver van de kaart geeft denk ik een tipje van de sluier weer door in de groet te vragen “Wat doet het weer in Arnhem?”. Dit een enigszins vreemde opmerking omdat zowel het Limburgse als het Zuid - Hollandse Valkenburg op een kleine honderd kilometer van Arnhem liggen. Zit dan hier het misverstand? Ten opzichte van het Nederland van 1965, het jaar waarin de kaart is verstuurd, hebben we nu de beschikking over zoekmachines als Google en een zoekactie op "Scheuterstraat" geeft als resultaat dat er in Rheden, vlakbij Arnhem, een Scheuterstraat bestaat. Waarschijnlijk is Rheden dus de juiste plaats van bestemming geweest maar is door de afzender abusievelijk Valkenburg als plaats van bestemming aangewezen en niet Rheden.

[IMAGE]

Aangetekende brief met waarde van het kantoor Valkenburg uit 1987.