Postkantoor aan de Grotestraat[IMAGE] In 1899 is het postkantoor gevestigd in een (nu afgebroken) perceel naast het 'kerkpoortje' aan de Grotestraat. Dit blijkt uit een brief van de weduwe van de in dat jaar overleden postdirekteur J.A. van Sonderen. Deze zegt per 16 maart 1900 de huur op. Het gemeentebestuur van Valkenburg heeft dan ook plannen voor een nieuw gemeentehuis aan de Grotestraat. De gemeente is bereid gelijktijdig met het nieuwe gemeentehuis een post- en telegraafkantoor te stichten, mits het rijk een redelijke huurprijs wil betalen.

Op 1 februari 1901 wordt het nieuwe postkantoor in gebruik genomen. Het heeft 22.750 gulden gekost en de huur is 900 gulden per jaar. 2½ jaar later wordt in het postkantoor ook een intercommunaal rijkstelegraafbureau ondergebracht.

In 1909 wordt besloten ondermeer het loketfront uit te breiden, maar na 1912 is het toenemend ruimtegebrek te voelen. Vergroting van het telefoonvertrek (met een oppervlakte van 4 m2) wordt noodzakelijk geacht. Men wil een telefoonkamer in de tuin bouwen, maar de gemeente wil in 1917 in verband met de slechte tijdsomstandigheden en de financiële toestand niet tot de gewenste verbetering, die op 750 gulden wordt geraamd, overgaan. De uitbreiding van het telefoonvertrek kan echter geen uitstel gedogen en omdat ook de overige dienstlokalen uitgebreid moeten worden, komen er achtereenvolgens drie plannen op de proppen. De rijksbouwmeester vindt de kosten echter te hoog en daarom wordt door A. Hermens uit Valkenburg voor ongeveer 1400 gulden alleen de telefoonkamer in de tuin bijgebouwd.

[IMAGE]

In 1919 echter, als ook het gemeentehuis te klein wordt, stelt de gemeenteraad het rijk voor gemeentehuis en postkantoor tesamen voor 80.000 gulden aan te kopen.

Bij PPT is echter meer de gedachte om zelf iets nieuws te bouwen en daarom wordt voor 12.600 gulden een perceel bouwgrond (groot 1200 m2) aan de Lindenlaan gekocht. De bouwkosten voor het nieuwe postkantoor blijken echter veel te hoog (224.000 gulden). Bezuinigingen op o.a. de directeurskamer brengen de geraamde kosten in 1921 terug naar 112.000 gulden. In 1922 komt een volgend plan op tafel, het nieuwe kantoor gaat nu maar 82.000 gulden kosten. De gemeente komt echter met het voorstel om de postdienst in het bestaande gebouw te laten doorwerken. Het optimisme van vlak na de Eerste Wereldoorlog is verdwenen. Inkrimping van het personeel maakt de uitbreiding onnodig.

In 1926 wordt het telefoonvertrek vergroot door de Gebrs. Thewessen uit Houthem voor de som van 1787 gulden. In 1934 vindt men dan definitief dat het kantoor aan de Grotestraat niet meer aan de gestelde eisen voldoet. Het wordt echter 1936 voordat de plannen opnieuw aan de orde komen omdat dan in verband met de automatisering van het telefoonnet, een telefooncentrale moet worden gebouwd. In 1938 wordt door de Gebr. Geelen uit Neer, voor een bedrag van 10.555 gulden, de bouw van een nieuwe telefooncentrale aangenomen. Deze wordt overigens al gebouwd aan de latere Poststraat waar ook het nieuwe postkantoor komt. De officiele opening van de nieuwe telefooncentrale is op 21 december 1939.

Bron
  • Geulrand. PPT-post in het Geulrandgebied. 1985.
  • Het Land van Valkenburg. Valkenburgse postgeschiedenis gaat terug tot 1830. 18 april 1975.