Aanwijzing tot oprichting van een kantoor van bewaring


De bestuurlijke briefwisseling vindt tot 1830 plaats door een bode die, te voet, de pakketten en adminstratieve correspondentie bij de burgemeesters van de plattelandsgemeenten bezorgt.

Om de kosten van de administratieve briefwisseling te verminderen wordt de bestuurlijke correspondentie hervormd. Deze hervorming is vastgelegd in de door Gedeputeerde Staaten van Limburg aangenomen resolutie van 29-12-1829. Randvoorwaarde is dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de bestaande dienst van de posterijen. Langs de routes van de posterijen worden, naast de bestaande distributie- en postkantoren, zogenaamde entrepôts of kantoren van bewaring opgericht voor de administratieve briefwisseling. Brieven en pakketten, die bestemd zijn voor een bij een entrepôt liggende gemeente dienen minimaal vier maal per week naar het betrokken plaatselijk bestuur te worden gebracht.

Valkenburg ligt op de route van de dienst van de grote weg van Brussel op Maastricht, richting Heerlen en Julich. Tussen Maastricht en Heerlen vindt het transport verzorgd door de dilligence van Heerlen. Het entrepôt in Valkenburg zorgt voor de adminstratieve post van de gemeenten Valkenburg, Oud-Valkenburg, Hulsberg, Klimmen, Schin op Geul en Strucht.

In een brief (14 januari 1830) van de districtscommissaris te Maastricht aan de burgemeester van Valkenburg wordt verwijzend naar de resolutie van 29 december 1929 aangekondigd dat Valkenburg is aangewezen als plaats waar een bewaar- of distributiekantoor zal worden opgericht. Voor de regeling van de dienst die op 1 februari 1830 aanvangt, wordt verzocht op het volgende te reageren:
1) Hoe de aankomst en bezorging van de brieven het best kan worden gewaarborgd.
2) Waar (in welk huis) het beste het bureau van bewaring of distributiekantoor kan worden opgericht. Indien een grote weg de gemeente doorloopt moet het daar worden gevestigd. Ook moet zeker zijn dat de ontvangst en afgeven van de pakketten, aan de bewoner kan worden toevertrouwd.
3) Of het afhalen en bestellen van de brieven door de veldwachter op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag kan plaatsvinden.
4) Omdat de gemeente Valkenburg briefwisselingen op haar grondgebied ontvangt, wordt verzocht de gemeenteraad voor te stellen om ter gedeeltelijke compensatie van de kosten voor het jaar 1830 en in het vooruitzicht dat de dienst uitgebreid zal worden, een bijdrage van minstens 1 cent per inwoner te doen.
5) Hoe de particuliere als administratieve briefwisseling zo snel mogelijk kan worden geregeld.
Op 22 januari 1830 reageert de gemeente Valkenburg op punt 4 van bovenstaande brief en zegt een bedrag van 7 gulden toe voor het jaar 1830.

Door het verbreken van de postverbindingen aan het begin van de Belgische periode, kan het adminstratieve postvervoer niet volgens de resolutie worden uitgevoerd. In plaats hiervan wordt de oude dienst door een voetbode voortgezet.
Bronnen
  • van Vucht H. 9 jaren Belgisch postwezen in Limburg. Limphia '89. 1989.
  • Gemeentearchief Valkenburg 1800-1940, archiefstuk 4347